Strona główna | Mapa strony

Energia elektryczna

 

23.06.2020r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

„Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2020 - 31.07.2021

 

ZAMAWIAJĄCY

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź, woj. łódzkie,

tel. (42) 643 42 14, faks: (42) 643 45 19

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2020 - 31.07.2021

Lokalizacja: Łódź, ul. Dąbrowskiego 113.

 

TERMIN WYKONANIA:  01.08.2020 - 31.07.2021

 

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o art. 24aa.

Kryteria oceny ofert: cena (100%)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itc.edu.pl.

 

Termin składania ofert: 25.06.2020r. do godz. 09:30

Miejsce składania ofert: Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, 93-208 Łódź, sekretariat (budynek główny, I piętro).

 

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.bzp.pl).

Nr ogłoszenia w BZP:  549088-N-2020  z dnia 17 czerwca 2020r.

 

 

Pliki do pobrania: